【C419】基于Python+OpenCV检测多幅图像裂纹检测

2022-01-25 07:33:14      索炜达.猿创      180     

文件编号:C419

文件大小:20M

代码行数:174行(主程序)

开发环境:Python3.9、OpenCV4.5

猿创承诺:该源码均通过亲自测试可正常运行

简要概述:局部检测多幅裂纹图像下面是应用程序中的代码。py用于裂纹检测。静态/输入集文件夹包含作为代码输入数据的图像,静态/输出集文件夹将包含代码输出数据的数据。

运行效果:

【C419】基于Python+OpenCV检测多幅图像裂纹检测

目录│文件列表:

 ├ 演示视频

 │  └ 演示视频.mp4

 └ 项目源码

    │ app.py

    ├ Processed-Set

    │  │ bilateral-1.jpg

    │  │ bilateral-7.jpg

    │  │ blur-1.jpg

    │  │ blur-7.jpg

    │  │ closing-1.jpg

    │  │ closing-7.jpg

    │  │ edges-1.jpg

    │  │ edges-7.jpg

    │  │ gray-1.jpg

    │  │ gray-7.jpg

    │  │ img_log-1.jpg

    │  └ img_log-7.jpg

    ├ static

    │  ├ Input-Set

    │  │  │ Cracked_01.jpg

    │  │  │ Cracked_02.jpg

    │  │  │ Cracked_03.jpg

    │  │  │ Cracked_04.jpg

    │  │  │ Cracked_05.jpg

    │  │  │ Cracked_06.jpg

    │  │  │ Cracked_07.jpg

    │  │  │ Cracked_08.jpg

    │  │  │ Cracked_09.jpg

    │  │  │ Cracked_10.jpg

    │  │  │ Cracked_11.jpg

    │  │  │ Piyush.jpeg

    │  │  │ RoadCrack_01.jpg

    │  │  │ RoadCrack_02.jpg

    │  │  │ RoadCrack_03.jpg

    │  │  │ RoadCrack_04.jpg

    │  │  │ RoadCrack_05.jpg

    │  │  │ RoadCrack_06.jpg

    │  │  │ RoadCrack_07.jpg

    │  │  └ SolidRoad-1.jpg

    │  └ Output-Set

    │     │ Cracked_01-processed.jpg

    │     │ Cracked_02-processed.jpg

    │     │ Cracked_03-processed.jpg

    │     │ Cracked_04-processed.jpg

    │     │ Cracked_05-processed.jpg

    │     │ Cracked_06-processed.jpg

    │     │ Cracked_07-processed.jpg

    │     │ Cracked_08-processed.jpg

    │     │ Cracked_09-processed.jpg

    │     │ Cracked_10-processed.jpg

    │     │ Cracked_11-processed.jpg

    │     │ Piyush-processed.jpeg

    │     │ RoadCrack_01-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_02-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_03-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_04-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_05-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_06-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_07-processed.jpg

    │     │ RoadCrack_08-processed.jpg

    │     └ SolidRoad-1-processed.jpg

    └ templates

       └ crack.html

TAG裂纹图像
  • 3 次
  • 100 分