【C81】Matlab BP神经网络车牌识别系统(GUI界面) 冀牌

2021-05-25 14:28:01      索炜达.猿创      658     

项目编号:C81

文件大小:5M

操作系统:Windows10旗舰版

开发工具:Matlab2016、2018、2020

开发语言:.m

简要概述:

只识别河北省车牌

车牌识别系统主要包括车牌定位、字符分割和字符识别三个核心模块

车牌定位是利用车牌的颜色和形状特征确认并获取汽车的车牌位置。

字符分割是将获取到的车牌切割成单个字符

字符识别目前主要有基于模板匹配算法和基于人工神经网络算法对切割的字符进行识别

代码注释:

【C81】Matlab BP神经网络车牌识别系统(GUI界面) 冀牌

演示视频:

【C81】Matlab BP神经网络车牌识别系统(GUI界面) 冀牌

点击查看:演示视频  提取码:61ic

远程协助:

温馨提示:索炜达.猿创官方提供收费远程协助,确保您项目运行成功。

点击查看:远程协助相关事项

运行结果

【C81】Matlab BP神经网络车牌识别系统(GUI界面) 冀牌

文件列表:

目录│文件列表:

 ├ 1.源码

 │  │ Dingwei_Chepai.m

 │  │ GUI.fig

 │  │ GUI.m

 │  │ Luru_hanzi.m

 │  │ Luru_ShuziZimu.m

 │  │ rando_bianhuan.m

 │  │ shibiehanzi.m

 │  │ shibiezm_sz.m

 │  │ shuzifenge.m

 │  │ Terminator.m

 │  │ touying.m

 │  │ Xingtaixue_Chuli.m

 │  │ Xiuzheng_Chepai.m

 │  ├ 0_汽车图像

 │  │  └

 │  │     └ 01.jpg

 │  ├ 字母模板库

 │  │  │ A.BMP

 │  │  │ B.BMP

 │  │  │ C.BMP

 │  │  │ D.BMP

 │  │  │ E.BMP

 │  │  │ F.BMP

 │  │  │ G.BMP

 │  │  │ H.BMP

 │  │  │ J.BMP

 │  │  │ K.BMP

 │  │  │ L.BMP

 │  │  │ M.BMP

 │  │  │ N.BMP

 │  │  │ P.BMP

 │  │  │ Q.BMP

 │  │  │ R.BMP

 │  │  │ S.BMP

 │  │  │ T.BMP

 │  │  │ U.BMP

 │  │  │ V.BMP

 │  │  │ W.BMP

 │  │  │ X.BMP

 │  │  │ Y.BMP

 │  │  └ Z.BMP

 │  ├ 数字模板库

 │  │  │ 0.BMP

 │  │  │ 1.BMP

 │  │  │ 2.BMP

 │  │  │ 3.BMP

 │  │  │ 4.BMP

 │  │  │ 5.BMP

 │  │  │ 6.BMP

 │  │  │ 7.BMP

 │  │  │ 8.BMP

 │  │  └ 9.BMP

 │  └ 汉字模板库

 │     └ Ji.bmp

 └ 2.演示视频

    └ 演示视频.mp4

TAG车牌识别
  • 1 次
  • 540 分