【E1533】STM32F103C8T6 IAP源程序

2021-10-15 20:08:11      索炜达.猿创      88     

项目编号:E1531

文件大小:964K

源码说明:带中文注释

开发环境:C编译器

简要概述:

花了四天时间才把IAP功能做好。其中也遇到许多的坑,这次把这次IAP功能实现过程遇到的坑把它分享出来。

一开始做iap的时候也是先从网上看别人的实现方法,其中就下载了一套别人的程序,不过主控芯片是STM32F103zv,就是不是我想要的那个型号,还有他的逻辑跟我的有点不一样。所以才走了那么多天的坑。

1、先移植别人的flash烧写代码跟运行APP应用程序的代码,基本各个版本大同小异。

2、然后实现自己的UART,实现串口接收程序(因为要通过串口接收APP应用固件)

3、然后接收到的固件烧写进flash

4、最后就是运行到APP应用程序了。

基本实现iap也是这几个步骤,但是就是不成功一开始。

然后就开始查找问题:

1、查看接收的固件对不对

2、通过keil编译器里的仿真可以看到flash的具体数值,判断memory里的数据是不是跟串口接收的数据一样的。

查找了之后自己感觉是对的(其实没有仔细验证),然后就开始跑到APP应用程序,每一次运行到APP程序时就进入了硬件错误中断HardFault_Handler();就是这个问题我查找了两天得不到解决。

最后实在没办法了才有查找接收的问题,发现接收处理是有问题的,因为芯片的SRAM是有限的,接收数组不可能开的太大,我的方法是开两个数组轮流接收固件,一个数组接收满了之后就先写进flash,另一个数组继续接收。因为固件我是通过串口助手发送给芯片的,所以串口助手一次性发完一个固件不间断。后面改了这个接收的问题,然后再去检查接收到的固件写进FLASH时是否是对的,这两部做好之后基本不会有什么大问题。

1、另一个需要注意的就是地址的偏移,Bootloader地址跟APP应用地址分开来。

2、进入APP应用程序之前需要清除中断,把一些GPIO,ADC之类的都关闭。

3、APP应用端要配置好中断偏移向量。

基本以上步骤检查好了,iap应用是没有问题的。

目录│文件列表:

 └ 在线应用升级

    ├ APP

    │  ├ CMSIS

    │  │  │ core_cm3.c

    │  │  │ core_cm3.h

    │  │  │ stm32f10x.h

    │  │  │ system_stm32f10x.c

    │  │  │ system_stm32f10x.h

    │  │  └ startup

    │  │     │ startup_stm32f10x_hd.s

    │  │     │ startup_stm32f10x_ld.s

    │  │     └ startup_stm32f10x_md.s

    │  ├ FWlib

    │  │  ├ inc

    │  │  │  │ misc.h

    │  │  │  │ stm32f10x_adc.h

    │  │  │  │ stm32f10x_bkp.h

    │  │  │  │ stm32f10x_can.h

    │  │  │  │ stm32f10x_crc.h

    │  │  │  │ stm32f10x_dac.h

    │  │  │  │ stm32f10x_dbgmcu.h

    │  │  │  │ stm32f10x_dma.h

    │  │  │  │ stm32f10x_exti.h

    │  │  │  │ stm32f10x_flash.h

    │  │  │  │ stm32f10x_fsmc.h

    │  │  │  │ stm32f10x_gpio.h

    │  │  │  │ stm32f10x_i2c.h

    │  │  │  │ stm32f10x_iwdg.h

    │  │  │  │ stm32f10x_pwr.h

    │  │  │  │ stm32f10x_rcc.h

    │  │  │  │ stm32f10x_rtc.h

    │  │  │  │ stm32f10x_sdio.h

    │  │  │  │ stm32f10x_spi.h

    │  │  │  │ stm32f10x_tim.h

    │  │  │  │ stm32f10x_usart.h

    │  │  │  └ stm32f10x_wwdg.h

    │  │  └ src

    │  │     │ misc.c

    │  │     │ stm32f10x_adc.c

    │  │     │ stm32f10x_bkp.c

    │  │     │ stm32f10x_can.c

    │  │     │ stm32f10x_crc.c

    │  │     │ stm32f10x_dac.c

    │  │     │ stm32f10x_dbgmcu.c

    │  │     │ stm32f10x_dma.c

    │  │     │ stm32f10x_exti.c

    │  │     │ stm32f10x_flash.c

    │  │     │ stm32f10x_fsmc.c

    │  │     │ stm32f10x_gpio.c

    │  │     │ stm32f10x_i2c.c

    │  │     │ stm32f10x_iwdg.c

    │  │     │ stm32f10x_pwr.c

    │  │     │ stm32f10x_rcc.c

    │  │     │ stm32f10x_rtc.c

    │  │     │ stm32f10x_sdio.c

    │  │     │ stm32f10x_spi.c

    │  │     │ stm32f10x_tim.c

    │  │     │ stm32f10x_usart.c

    │  │     └ stm32f10x_wwdg.c

    │  ├ my_c

    │  │  │ usart1.c

    │  │  └ usart1.h

    │  ├ Output

    │  │  │ STM32-DEMO.bin

    │  │  └ STM32-DEMO.hex

    │  ├ souceinsight

    │  │  │ c8t6_host.IAB

    │  │  │ c8t6_host.IAD

    │  │  │ c8t6_host.IMB

    │  │  │ c8t6_host.IMD

    │  │  │ c8t6_host.PFI

    │  │  │ c8t6_host.PO

    │  │  │ c8t6_host.PR

    │  │  │ c8t6_host.PRI

    │  │  └ c8t6_host.PS

    │  └ USER

    │     │ core_cm3._2i

    │     │ EventRecorderStub.scvd

    │     │ JLink Regs CM3.txt

    │     │ JLinkSettings.ini

    │     │ main.c

    │     │ misc._2i

    │     │ STM32-DEMO.fed

    │     │ STM32-DEMO.l2p

    │     │ STM32-DEMO.uvgui.lm

    │     │ STM32-DEMO.uvgui.Ping

    │     │ STM32-DEMO.uvguix.123

    │     │ STM32-DEMO.uvguix.lm

    │     │ STM32-DEMO.uvopt

    │     │ STM32-DEMO.uvoptx

    │     │ STM32-DEMO.uvprojx

    │     │ stm32f10x_conf.h

    │     │ stm32f10x_it.c

    │     │ stm32f10x_it.h

    │     │ SysTick.c

    │     │ SysTick.h

    │     └ DebugConfig

    │        └ ADC-DEMO_STM32F103C8_1.0.0.dbgconf

    └ IAP

       ├ CMSIS

       │  │ core_cm3.c

       │  │ core_cm3.h

       │  │ stm32f10x.h

       │  │ system_stm32f10x.c

       │  │ system_stm32f10x.h

       │  └ startup

       │     │ startup_stm32f10x_hd.s

       │     │ startup_stm32f10x_ld.s

       │     └ startup_stm32f10x_md.s

       ├ FWlib

       │  ├ inc

       │  │  │ misc.h

       │  │  │ stm32f10x_adc.h

       │  │  │ stm32f10x_bkp.h

       │  │  │ stm32f10x_can.h

       │  │  │ stm32f10x_crc.h

       │  │  │ stm32f10x_dac.h

       │  │  │ stm32f10x_dbgmcu.h

       │  │  │ stm32f10x_dma.h

       │  │  │ stm32f10x_exti.h

       │  │  │ stm32f10x_flash.h

       │  │  │ stm32f10x_fsmc.h

       │  │  │ stm32f10x_gpio.h

       │  │  │ stm32f10x_i2c.h

       │  │  │ stm32f10x_iwdg.h

       │  │  │ stm32f10x_pwr.h

       │  │  │ stm32f10x_rcc.h

       │  │  │ stm32f10x_rtc.h

       │  │  │ stm32f10x_sdio.h

       │  │  │ stm32f10x_spi.h

       │  │  │ stm32f10x_tim.h

       │  │  │ stm32f10x_usart.h

       │  │  └ stm32f10x_wwdg.h

       │  └ src

       │     │ misc.c

       │     │ stm32f10x_adc.c

       │     │ stm32f10x_bkp.c

       │     │ stm32f10x_can.c

       │     │ stm32f10x_crc.c

       │     │ stm32f10x_dac.c

       │     │ stm32f10x_dbgmcu.c

       │     │ stm32f10x_dma.c

       │     │ stm32f10x_exti.c

       │     │ stm32f10x_flash.c

       │     │ stm32f10x_fsmc.c

       │     │ stm32f10x_gpio.c

       │     │ stm32f10x_i2c.c

       │     │ stm32f10x_iwdg.c

       │     │ stm32f10x_pwr.c

       │     │ stm32f10x_rcc.c

       │     │ stm32f10x_rtc.c

       │     │ stm32f10x_sdio.c

       │     │ stm32f10x_spi.c

       │     │ stm32f10x_tim.c

       │     │ stm32f10x_usart.c

       │     └ stm32f10x_wwdg.c

       ├ my_c

       │  │ CAN_bus.c

       │  │ CAN_bus.h

       │  │ DataToPC.c

       │  │ DataToPC.h

       │  │ device_check.c

       │  │ device_check.h

       │  │ drv_AS5600.c

       │  │ drv_AS5600.h

       │  │ drv_spi.c

       │  │ drv_spi.h

       │  │ drv_TLE5012B.c

       │  │ drv_TLE5012B.h

       │  │ IIC.c

       │  │ IIC.h

       │  │ SPI_SSC.c

       │  │ SPI_SSC.h

       │  │ usart1.c

       │  │ usart1.h

       │  └ IAP

       │     │ iap.c

       │     │ iap.h

       │     │ stmflash.c

       │     └ stmflash.h

       ├ Output

       │  └ STM32-DEMO.hex

       ├ souceinsight

       │  │ c8t6_host.IAB

       │  │ c8t6_host.IAD

       │  │ c8t6_host.IMB

       │  │ c8t6_host.IMD

       │  │ c8t6_host.PFI

       │  │ c8t6_host.PO

       │  │ c8t6_host.PR

       │  │ c8t6_host.PRI

       │  └ c8t6_host.PS

       ├ USB

       │  │ Queue.c

       │  │ Queue.h

       │  │ USB_Data.c

       │  │ USB_Data.h

       │  ├ Config

       │  │  │ hw_config.c

       │  │  │ hw_config.h

       │  │  │ platform_config.h

       │  │  │ usb_conf.h

       │  │  │ usb_desc.c

       │  │  │ usb_desc.h

       │  │  │ usb_endp.c

       │  │  │ usb_istr.c

       │  │  │ usb_istr.h

       │  │  │ usb_it.c

       │  │  │ usb_prop.c

       │  │  │ usb_prop.h

       │  │  │ usb_pwr.c

       │  │  └ usb_pwr.h

       │  └ Core

       │     │ usb_core.c

       │     │ usb_core.h

       │     │ usb_def.h

       │     │ usb_init.c

       │     │ usb_init.h

       │     │ usb_int.c

       │     │ usb_int.h

       │     │ usb_lib.h

       │     │ usb_mem.c

       │     │ usb_mem.h

       │     │ usb_regs.c

       │     │ usb_regs.h

       │     │ usb_sil.c

       │     │ usb_sil.h

       │     └ usb_type.h

       └ USER

          │ core_cm3._2i

          │ EventRecorderStub.scvd

          │ JLink Regs CM3.txt

          │ JLinkSettings.ini

          │ main.c

          │ misc._2i

          │ STM32-DEMO.fed

          │ STM32-DEMO.l2p

          │ STM32-DEMO.uvgui.lm

          │ STM32-DEMO.uvgui.Ping

          │ STM32-DEMO.uvguix.123

          │ STM32-DEMO.uvguix.lm

          │ STM32-DEMO.uvopt

          │ STM32-DEMO.uvoptx

          │ STM32-DEMO.uvprojx

          │ stm32f10x_conf.h

          │ stm32f10x_it.c

          │ stm32f10x_it.h

          │ SysTick.c

          │ SysTick.h

          └ DebugConfig

             └ ADC-DEMO_STM32F103C8_1.0.0.dbgconf

TAGIAP
  • 5 次
  • 1 分