【E116】基于STM32的信号发生器

2021-08-15 15:10:56      索炜达.猿创      440     

项目编号:E116

文件大小:73K

源码说明:带中文注释

开发环境:C编译

简要概述:

基本要求: 

(1)具有产生正弦波、方波、三角波三种周期性波形的功能。
(2)用键盘输入编辑生成上述三种波形(同周期)的线性组合波形,以及由基波及其谐波(5次以下)线性组合的波形。
(3)具有波形存储功能。
(4)输出波形的频率范围为100Hz~20kHz(非正弦波频率按10次谐波计算);重复频率可调,频率步进间隔≤100Hz。
(5)输出波形幅度范围0~5V(峰-峰值),可按步进0.1V(峰-峰值)调整。
(6)具有显示输出波形的类型、重复频率(周期)和幅度的功能。

项目说明: 1.这里是这个工程的源代码,但不包含相关库文件和Keil工程文件。 2.SignalGenerator_v0.1.ioc是Stm32CubeMX的配置文件,可使用CubeMX生成Keil5工程。 3.代码里面使用STM32的DAC产生波形的相关代码并不完善,因为我当时主要是用AD9851产生波形。

文件列表:

目录│文件列表:

 └ SignalGenerator

    └ SignalGenerator

       │ SignalGenerator_v0.1.ioc

       ├ Inc

       │  │ dac.h

       │  │ dma.h

       │  │ fsmc.h

       │  │ gpio.h

       │  │ main.h

       │  │ stm32f1xx_hal_conf.h

       │  │ stm32f1xx_it.h

       │  │ tim.h

       │  └ usart.h

       ├ Src

       │  │ dac.c

       │  │ dma.c

       │  │ fsmc.c

       │  │ gpio.c

       │  │ main.c

       │  │ stm32f1xx_hal_msp.c

       │  │ stm32f1xx_it.c

       │  │ system_stm32f1xx.c

       │  │ tim.c

       │  └ usart.c

       ├ System

       │  │ delay.c

       │  │ delay.h

       │  │ font.h

       │  │ lcd.c

       │  │ lcd.h

       │  │ sys.c

       │  └ sys.h

       └ User

          │ ad9851.c

          │ ad9851.h

          │ c.c

          │ c.h

          │ fft.c

          │ fft.h

          │ func.c

          │ func.h

          │ gui.c

          │ gui.h

          │ handle.c

          │ handle.h

          │ irremote.c

          │ irremote.h

          │ menu.c

          │ menu.h

          │ paramanager.c

          └ paramanager.h

TAG信号发生器
  • 12 次
  • 1 分