【E2415】STM32高级电子密码锁升级版( 附源程序原理图PCB文件)

2021-11-23 13:06:20      索炜达.猿创      172     

项目编号:E2415

文件大小:14M

源码说明:带中文注释

开发环境:C编译器

简要概述

一、功能介绍:
1、输入6位密码,即可开锁。
2、输入7次纯数字,系统会自动恢复初始状态。
3、没有输入完6位密码,按下确认键,系统不会应答。
4、密码输入错误三次,锁定键盘并且蜂鸣器提醒10秒。
5、输入错误可以退格、清零。
6、开机后12864模块会有60秒定时显示,没操作键盘60秒后,清除数据并且恢复初始状态。如果在记时期间有按键按下,这停止倒计时,并且在没有操作键盘8秒左右,重新开启倒计时12864休眠功能。
7、在功能模式下可以修改密码,也可以做其他功能选择(其他功能你们根据自身能力添加)。
8、程序有密码数值存储在数组,可用于显示等操作。(修改密码时可以显示)
9、有人体感应模块,感应到有人吗,并且12864处于关屏休眠模式下,即可打开12864屏幕。
10、有外部存储器24C02,支持修改密码,密码断电不丢失。
11、步进电机模块。
12、继电器模块。
13、温度模块,倒计时期间可以测量7805和1117芯片温度或者外部温度,并实时显示。
二、资料展示
1.原理图
2.PCB印制电路板
因为自己做的板,所以在布线的时候那那么专业,能用就好。
3.实物图
外观大概就这样,工作状态
4、说明
我是用的KT板面上贴了一层贴纸,把这些弄到了一起,自己准备在包装一下,做一个密码箱完全没有问题。可以用来放放自己的小秘密,哈哈哈 。
5、代码
代码太多了,我就不写出来咯,自行可以去程序里面看。在资料里有单独的DS18B20、24c02、定时器的一些单一代码,直接修改一下就能移植。有些代码的注释没有修改到,是错误的。看的时候注意一下就好。

三、最后说几句
1、有电子相关专业的同学们,可以用这个作为设计,可以去掉步进电机,再添加一个指纹模块后,应该能行。
2、我原本想用指纹模块来控制步进电机来打开老式的拉锁,现在我还没有试,不知道能不能成功。
3、因为我的按键模块、12864模块、DS18B20之间的gpio口有点干扰,因为矩阵键盘的列需要输入探测是用了一整个GPIO的操作函数,所以用了它后,另外两个它也会受到影响。
4、资料里包含了四个文件夹,PCB设计、程序、串口调试工具、资料(相关芯片,外设的资料)


实物图:

【E2415】STM32高级电子密码锁升级版( 附源程序原理图PCB文件)

【E2415】STM32高级电子密码锁升级版( 附源程序原理图PCB文件)

【E2415】STM32高级电子密码锁升级版( 附源程序原理图PCB文件)

目录│文件列表:

 ├ PCB设计

 │  ├ History

 │  │  │ STM32项目.~(1).PcbDoc.Zip

 │  │  │ STM32项目.~(2).PcbDoc.Zip

 │  │  └ STM32项目.~(3).PcbDoc.Zip

 │  ├ 工程

 │  │  │ STM32改.PcbDoc

 │  │  │ STM32改.PcbDocPreview

 │  │  │ STM32项目.PrjPcb

 │  │  │ STM32项目.SchDoc

 │  │  │ STM32项目.SchDocPreview

 │  │  └ History

 │  │     │ STM32改.~(1).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(12).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(13).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(14).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(2).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(3).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(4).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(5).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(6).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(7).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(8).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32改.~(9).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(1).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(1).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(1).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(12).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(13).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(14).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(14).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(15).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(15).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(16).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(16).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(17).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(17).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(18).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(19).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(2).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(2).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(20).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(21).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(26).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(27).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(28).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(29).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(3).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(3).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(30).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(31).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(32).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(33).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(34).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(35).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(36).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(37).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(38).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(39).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(4).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(4).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(40).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(41).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(42).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(43).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(44).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(45).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(46).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(47).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(48).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(49).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(5).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(5).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(50).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(51).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(52).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(53).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(54).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(55).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(56).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(57).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(58).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(59).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(6).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(6).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(60).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(61).SchDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(7).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(7).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(8).PcbDoc.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(8).PrjPcb.Zip

 │  │     │ STM32项目.~(9).PcbDoc.Zip

 │  │     └ STM32项目.~(9).PrjPcb.Zip

 │  └ 库

 │     │ 按键和显示组合.ERR

 │     │ 按键和显示组合.ERRPreview

 │     │ 按键和显示组合.LibPkg

 │     │ 按键和显示组合.PcbLib

 │     │ 按键和显示组合.SchLib

 │     ├ History

 │     │  │ 按键和显示组合.~(1).LibPkg.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(1).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(1).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(2).LibPkg.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(28).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(29).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(30).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(31).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(32).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(33).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(34).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(35).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(36).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(37).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(38).PcbLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(55).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(56).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(57).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(58).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(59).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(60).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(61).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(62).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(63).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(64).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(65).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(66).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(67).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(68).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(69).SchLib.Zip

 │     │  │ 按键和显示组合.~(8).PcbLib.Zip

 │     │  └ 按键和显示组合.~(9).PcbLib.Zip

 │     └ Project Outputs for 按键和显示组合

 │        └ 按键和显示组合.IntLib

 └ 程序

    └ LCD12864

       ├ CONTROL

       │  │ 12864.c

       │  │ 12864.h

       │  │ 18B20.c

       │  │ 18b20.h

       │  │ 24c02.c

       │  │ 24C02.h

       │  │ buzzer.c

       │  │ buzzer.h

       │  │ ds18b20.c

       │  │ ds18b20.h

       │  │ Infrared.c

       │  │ Infrared.h

       │  │ KEY.c

       │  │ KEY.h

       │  │ key_control.c

       │  │ key_control.h

       │  │ led.c

       │  │ led.h

       │  │ Relay.c

       │  │ Relay.h

       │  │ ULN2003.c

       │  └ ULN2003.h

       ├ CORE

       │  │ core_cm3.c

       │  │ core_cm3.h

       │  └ startup_stm32f10x_hd.s

       ├ OBJ

       │  └ LCD12864.hex

       ├ STM3210x_FWLIB

       │  ├ inc

       │  │  │ misc.h

       │  │  │ stm32f10x_adc.h

       │  │  │ stm32f10x_bkp.h

       │  │  │ stm32f10x_can.h

       │  │  │ stm32f10x_cec.h

       │  │  │ stm32f10x_crc.h

       │  │  │ stm32f10x_dac.h

       │  │  │ stm32f10x_dbgmcu.h

       │  │  │ stm32f10x_dma.h

       │  │  │ stm32f10x_exti.h

       │  │  │ stm32f10x_flash.h

       │  │  │ stm32f10x_fsmc.h

       │  │  │ stm32f10x_gpio.h

       │  │  │ stm32f10x_i2c.h

       │  │  │ stm32f10x_iwdg.h

       │  │  │ stm32f10x_pwr.h

       │  │  │ stm32f10x_rcc.h

       │  │  │ stm32f10x_rtc.h

       │  │  │ stm32f10x_sdio.h

       │  │  │ stm32f10x_spi.h

       │  │  │ stm32f10x_tim.h

       │  │  │ stm32f10x_usart.h

       │  │  └ stm32f10x_wwdg.h

       │  └ src

       │     │ misc.c

       │     │ stm32f10x_adc.c

       │     │ stm32f10x_bkp.c

       │     │ stm32f10x_can.c

       │     │ stm32f10x_cec.c

       │     │ stm32f10x_crc.c

       │     │ stm32f10x_dac.c

       │     │ stm32f10x_dbgmcu.c

       │     │ stm32f10x_dma.c

       │     │ stm32f10x_exti.c

       │     │ stm32f10x_flash.c

       │     │ stm32f10x_fsmc.c

       │     │ stm32f10x_gpio.c

       │     │ stm32f10x_i2c.c

       │     │ stm32f10x_iwdg.c

       │     │ stm32f10x_pwr.c

       │     │ stm32f10x_rcc.c

       │     │ stm32f10x_rtc.c

       │     │ stm32f10x_sdio.c

       │     │ stm32f10x_spi.c

       │     │ stm32f10x_tim.c

       │     │ stm32f10x_usart.c

       │     └ stm32f10x_wwdg.c

       ├ SYSTEM

       │  ├ delay

       │  │  │ delay.c

       │  │  └ delay.h

       │  ├ sys

       │  │  │ sys.c

       │  │  └ sys.h

       │  ├ time

       │  │  │ time.c

       │  │  └ time.h

       │  └ usart

       │     │ usart.c

       │     └ usart.h

       └ USER

          │ icc.c

          │ icc.h

          │ LCD12864.uvguix.admin

          │ LCD12864.uvguix.Coolguyisme

          │ LCD12864.uvoptx

          │ LCD12864.uvprojx

          │ main.c

          │ stm32f10x.h

          │ stm32f10x_conf.h

          │ stm32f10x_it.c

          │ stm32f10x_it.h

          │ system_stm32f10x.c

          │ system_stm32f10x.h

          ├ DebugConfig

          │  │ Target_1_STM32F103C8.dbgconf

          │  └ Target_1_STM32F103C8_1.0.0.dbgconf

TAGSTM32
  • 6 次
  • 8 分